Logo VCES vuong Read more

Giới thiệu về VCES – Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc (VCES) là chương trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan tới kinh tế Trung Quốc, trực thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình hướng tới các mục […]